ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛ.ΤΥΠΟΥ "LIGHTHOUSE"

μιρ 2

μιρ 3